DEDECMS如何为文章添加HOT NEW标志图片

时间:2021-1-8 作者:admin

https://example.com/ec679402601b63219d01fa74dc298f5f.png)

根据网站需要,要在最新发表的图片以及热门图片上增加“hot”、“new”小标示,

1.“new”的添加方法网上可以搜索到,具体应用方法:

[field:pubdate runphp='yes']$ntime = time();$day3 = 3600 * 24 * 3;if(($ntime – @me) < $day3) @me = “<span class='new_ico'></span>”;else @me =”";[/field:pubdate]

2.“hot”添加方法,这里用了一个简单的判断语句来实现:

[field:click runphp='yes']if(@me > 1000 )@me = ”<span class='hot_ico'></span>”;else @me = “”;[/field:click]

这里点击率设定为1000,当“click”大于1000时,添加span标签,然后用CSS将其定位到合适的地方。

方法二:

红色的日期:

[field:pubdate runphp='yes']

$a="<font color=red>".strftime('%m-%d',@me)."</font>";

$b=strftime('%m-%d',@me);

$ntime = time();

$day3 = 3600 * 24 * 3;

if(($ntime - @me) < $day3) @me = $a;

else @me =$b;

[/field:pubdate]

红色的(new):

[field:pubdate runphp='yes']

$aa=strftime('%m-%d',@me);

$ntime = time();

$tagtime = @me;

$day3 = 3600 * 24 * 3;

if($tagtime > $ntime-$day3) @me = "<font color='red'>(new)</font>";

else @me = $aa;

[/field:pubdate]

加new.gif小图片:

[field:pubdate runphp='yes']

$aa=strftime('%m-%d',@me);

$ntime = time();

$tagtime = @me;

$day3 = 3600 * 24 * 3;

if($tagtime > $ntime-$day3) @me = "<img src='new.gif' />".$aa;

else @me = $aa;

[/field:pubdate]

“hot”添加方法网:

[field:click runphp='yes']

if(@me > 1000 )@me = ”<span class='hot_ico'></span>”;

else @me = “”;

[/field:click]

这里点击率设定为1000,当“click”大于1000时,添加span标签,然后用CSS将其定位到合适的地方。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。